Vítejte na našich stránkách

Závazné všeobecné podmínky

ORÁLKOVA  CHATA, Jeseníky, Bělá pod Pradědem – Adolfovice 201

Eva Párová, Ochoz u Brna 115, 664 02 Ochoz u Brna, IČ:87505959, tel.: 724340125

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce,nájemník)a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje závaznou objednávkou. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb nebo prokázáním zaplacení zálohy pronajímateli. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

Pronajímatel po obdržení poptávky na ubytování zájemci zašle emailem cenovou nabídku včetně Závazných všeobecných podmínek a Ubytovacího (provozního) řádu. Pokud s touto cenovou nabídkou a podmínkami pro ubytování zájemce souhlasí, je mu emailem zasláno Potvrzení rezervace včetně Závazných všeobecných podmínek a Ubytovacího (provozního) řádu. Zálohu ve výši 50 % z celkové ceny za objekt hradí zájemce do 7 dnů od objednání pobytu na bankovní účet pronajímatele. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Doplatek – částku zbývající do celkové ceny za objekt hradí zájemce nejpozději 14 dnů před nástupem na pobyt na bankovní účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce emailem potvrzení, které jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně. Nebude-li druhá záloha v dané době uhrazena, nemůžeme garantovat další rezervaci služeb. Při nástupu na pobyt se skládá do úschovy vratná kauce v hotovosti (vratná při ukončení pobytu pokud nebyly zjištěny závady).

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit. Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně s nájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu). V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn nájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Pronajímatel je oprávněn provést namátkovou kontrolu v době pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou zodpovědnost.

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a) O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

b) Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

c) V PŘÍPADĚ ŽE NÁJEMCE NENÍ POJIŠTĚN, ZAVAZUJE SE ZAPLATIT PŘÍPADNÉ ŠKODY OKAMŽITĚ NA MÍSTĚ.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Nájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

• více než 30 dní před datem nástupu na  pobyt bez poplatku

• 29 do 14 dní před datem nástupu na pobyt 40 % z celkové ceny za objekt

• 13 do 8 dní před datem nástupu na pobyt 70 % z celkové ceny za objekt

• 7 – 1 den před datem nástupu na pobyt 100% z celkové ceny za objekt

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

6. Osobní data zákazníka

Nájemce odesláním  objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s osobními daty ubytovaných osob pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto "Závazné všeobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1. 4. 2018 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem chalupy.

 

Adolfovice dne: 1. 4. 2018

 

© 2010 - 2018 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode